Meniu

Mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje lengvatos

Atlyginimas už maitinimo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) paslaugas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

1. Šeima augina tris ir daugiau vaikųkurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai (pristačius vaikų gimimo liudijimo kopijas, jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, jei 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą Lietuvoje ar užsienyje).

2. Vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą (pristačius Lietuvos kariuomenės pažymą).

3. Vaikui nustatytas neįgalumas (pristačius neįgalumo pažymėjimo kopiją).

4. Vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (pristačius dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką augina vienas iš tėvų (mirties liudijimą, Metrikacijos skyriaus pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios) ir pažymą apie šeimos pajamas).

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas, jeigu:

1. Jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pateikus prašymą).

2. Jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pristačius dokumentą, patvirtinantį privalomą ikimokyklinį ugdymą).

3. Vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas t.y. vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu (pristačius vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) apie pritaikytą maitinimą).

4. Vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos (pateikus prašymą).

5. Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu (pristačius pažymą iš darbovietės apie suteiktas atostogas). 

6.  Vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą. 

7. Mokinių atostogų metu (pateikus prašymą).

8.  Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais (pateikus prašymą).

9. Oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių (pateikus prašymą).

10. Vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų (pristačius pažymą iš darbovietės apie papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas darbuotojams, jei augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir (ar) vaikus iki dvylikos metų).

11. Kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku (pristačius pažymą iš darbovietės apie pamaininį darbą).

12. Kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu (pristačius pažymą iš darbovietės apie nuotolinį darbą).

13.  Jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša 3 įstaigai ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo.

Jei priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniui paskirtas nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto lėšų, lengvata  taikoma tik už kitus pasirinktus maitinimus.

Vaikai, augantys šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, pagal privalomo ugdymo pažymas yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Paskelbus karantiną  ir (ar) ekstremaliąją situaciją  Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro mokestis už maisto produktus.

 

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VOVERAITĖ ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/30 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2024 © Šiaulių l-d „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems