Meniu

Savivalda, komisijos, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ TARYBA — aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, socialinius partnerius ir vietos bendruomenę svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Lopšelio-darželio „Voveraitė“ taryba:

Daiva Čerkauskienė – lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, tėvų atstovas,

Sigyta Murzienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė,

Loreta Judeikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė,

Violeta Biliūnienė – tėvų atstovė,

Justas Gurejevas – tėvų atstovas,

Renata Galinaitė – tėvų atstovė,

Inga Bražienė – ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė, lopšelio-darželio darbuotojų atstovė,

Ilona Kazlauskienė – Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio direktorė, socialinė partnerė.

 

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ savivaldos institucija  pedagogų profesiniams bei bendriesiems klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai sveikatos priežiūros darbuotojai, socialiniai pedagogai ir kiti, tiesiogiai lopšelio-darželio ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Pedagogų tarybos pirmininkė — direktorė Laimutė Laurutytė.

 

METODINĖ GRUPĖ — nuolat veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą, nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

Metodinės grupės pirmininkė — ikimokyklinio ugdymo mokytoja Saulė Skęstenienė.

 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖ ORGANIZACIJA — darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigyta Murzienė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA — teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacinės komisijos pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Danguolė Teišerskienė, Šiaulių miesto Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė , Švietimo skyriaus deleguotas asmuo,

Loreta Judeikienė, lopšelio-darželio „Voveraitė“  tarybos atstovė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Sigyta Murzienė, lopšelio-darželio „Voveraitė“  darbuotojų atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Vida Valančienė, Pedagogų tarybos atstovė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Jūratė Kaciucevičė, Pedagogų tarybos atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA — organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Severija Gudaitienė, socialinė pedagogė,

Inesa Sabaliauskienė, logopedė,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Stefanija Petrovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Laura Gedvilaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ — organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo darbus.

Pirmininkė – Viktorija Tvaskūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Regina Petkutė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Loreta Judeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Diana Polekienė,meninio ugdymo mokytoja.

GRUPĖ ORGANIZUOJANTI SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ĮSTAIGOJE

Grupės vadovas:   Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laimutė Laurutytė, direktorius,

Inesa Sabaliauskienė, logopedė,

Sandra Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Loreta Judeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Severija Gudaitienė, socialinė pedagogė,

Vilma Dapkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Laura Gedvilaitė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Džiuljeta Jokubaitytė, tėvų atstovė.        

LOPŠELIO-DARŽELIO  ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Jūratė Kukarskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Vida Valančienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Saulė Skęstenienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Džiuljeta Jokubaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Regina Petkutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Inesa Sabaliauskienė, logopedė,

Severija Gudaitienė, socialinė pedagogė.

STEAM VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Viktorija Tvaskūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Sigyta Murzienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Jūratė Kaciucevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Stefanija Petrovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

TYRIMŲ ATLIKIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Diana Polekienė, meninio ugdymo mokytoja,

Eglė Andrulienė, ikimokyklinio  ugdymo mokytoja,

Severija Gudaitienė, socialinė pedagogė.

KRIZIŲ VALDYMO GRUPĖ

Pirmininkė – Laimutė Laurutytė, lopšelio-darželio direktorė,

Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sigyta Murzienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Inesa Sabaliauskienė, logopedė.

Informacija atnaujinta — 2023/08/30 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2024 © Šiaulių l-d „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems