Savivalda, komisijos, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ TARYBA — aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, socialinius partnerius ir vietos bendruomenę svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Lopšelio-darželio „Voveraitė“ taryba:

Eimantas Šukys – lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, tėvų atstovas,

Sigyta Murzienė – auklėtoja, pedagogų atstovė,

Loreta Judeikienė – auklėtoja, pedagogų atstovė,

Kristina Juozapaitienė – tėvų atstovė,

Justas Gurejevas – tėvų atstovas,

Andrius Balčiūnas – tėvų atstovas,

Silva Seliukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lopšelio-darželio darbuotojų atstovė,

Ilona Kazlauskienė – Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio direktorė, socialinė partnerė.

 

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ savivaldos institucija  pedagogų profesiniams bei bendriesiems klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai sveikatos priežiūros darbuotojai, socialiniai pedagogai ir kiti, tiesiogiai lopšelio-darželio ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Pedagogų tarybos pirmininkė — direktorė Laimutė Laurutytė.

 

METODINĖ GRUPĖ — nuolat veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą, nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

Metodinės grupės pirmininkė — auklėtoja Saulė Skęstenienė.

 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖ ORGANIZACIJA — darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė – auklėtoja Sigyta Murzienė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA — teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacinės komisijos pirmininkė – Silva Seliukienė, III vadybinė kvalifikacinė  kategorija,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Silva Sabaliauskienė, Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus  vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo,

Loreta Judeikienė, lopšelio-darželio „Voveraitė“  tarybos atstovė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Sigyta Murzienė, lopšelio-darželio „Voveraitė“  darbuotojų atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Vita Onaitienė, Pedagogų tarybos atstovė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Diana Polekienė, Pedagogų tarybos atstovė, muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA — organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Inesa Sabaliauskienė, logopedė,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Stefanija Petrovienė, auklėtoja,

Rusnė Radžiūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ — organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo darbus.

Pirmininkė – Sigyta Murzienė, auklėtoja,

Vida Valančienė, auklėtoja,

Stefanija Petrovienė, auklėtoja,

Loreta Judeikienė, auklėtoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO  ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Jūratė Kukarskienė, auklėtoja,

Vida Valančienė, auklėtoja,

Sandra Vitkauskienė, auklėtoja,

Saulė Skęstenienė, auklėtoja,

Regina Petkutė, auklėtoja,

Inesa Sabaliauskienė, logopedė.

LOPŠELIO-DARŽELIO INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Inesa Sabaliauskienė, logopedė,

Reda Kučinskienė, auklėtoja,

Diana Polekienė, meninio ugdymo mokytoja.

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Viktorija Tvaskūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Vilma Dapkienė, auklėtoja,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Sandra Vitkauskienė, auklėtoja,

Viktorija Bagūnienė, socialinė pedagogė,

Jūratė Kukarskienė, auklėtoja,

TYRIMŲ ATLIKIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Diana Polekienė, meninio ugdymo mokytoja,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Viktorija Bagūnienė, socialinė pedagogė,

Aušra Adomaitienė, auklėtoja.

 

2019-12-16, pirmadienis

Informacija atnaujinta — 2019/12/20 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems