Meniu

Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030″

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

 

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ tvarkos aprašai

Šiaulių lopšelio-darželio Voveraitė atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio Voveraitė priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio Voveraitė vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio Voveraitė vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos teikimo ir poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio Voveraitė ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės

Informacija atnaujinta — 2023/10/09 | << ATGAL

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2024 © Šiaulių l-d „Voveraitė“
Versija neįgaliesiems